Tłumacz przysięgły – kiedy jest potrzebny?

01/02/2019
Tłumacz przysięgły – kiedy jest potrzebny?

Tłumaczenia są współcześnie bardzo potrzebne – czy to firmom, czy osobom prywatnym. Tłumaczy się nie tylko literaturę, ale także umowy, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi i inne fachowe pisma.

Tłumaczenia zwykłe, czyli niewymagające pieczęci tłumacza przysięgłego, to na przykład tłumaczenia: listów, artykułów z gazet czy treści reklamowych. Takiego tłumaczenia może dokonać osoba, która zna dobrze dany język. Nie daje to jednak gwarancji poprawnego i dokładnego przekładu – taką gwarancję zapewnia wyłącznie profesjonalna agencja tłumaczeń (więcej na temat tego, dlaczego warto zatrudnić agencję, a nie indywidualnego tłumacza, znajdziesz na naszym blogu).

Przekładu wykonanego przez tłumacza przysięgłego wymagają oficjalne instytucje państwowe, urzędy. Tłumaczenie uwierzytelnione musi zawierać własnoręczny podpis uprawnionego tłumacza wraz z danymi osobistymi oraz pieczątką – inny dokument nie zostanie uwzględniony przez instytucje.

 

Kto to jest tłumacz przysięgły? Za Wikipedią:

Tłumacz przysięgły – osoba zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Wyjątkiem są tutaj tłumaczenia i odpisy wykonywane w formie elektronicznej, które tłumacz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w przypadku odpisów uprawnienie to dotyczy tylko dokumentów w formie pisemnej, tzn. nie jest zgodne ustawą wykonanie odpisu w formie elektronicznej, gdy dokumentem źródłowym jest również dokument elektroniczny). Na wszystkich poświadczonych dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium oraz należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu (kopii). Jeżeli tłumaczenie wykonano z odpisu lub tłumaczenia, należy ponadto stwierdzić, czy odpis lub tłumaczenie są poświadczone i podać w takim wypadku podmiot poświadczający. Tłumacz przysięgły wykonuje również tłumaczenia ustne, a ponadto sprawdza i poświadcza tłumaczenia z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy sporządzone przez inną osobę oraz sporządza poświadczone odpisy pisma w języku obcym, a także sprawdza i poświadcza odpisy pisma w języku obcym sporządzone przez inną osobę. Tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia na rzecz osób prywatnych, a także na potrzeby organów państwowych (sądy, Policja, prokuratura itp.).”

 

Tłumaczenie uwierzytelnione – co trzeba o tym wiedzieć?

Chcąc zlecić tłumaczenie dowolnego tekstu, najpierw musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy potrzebne nam jest tłumaczenie zwykłe czy poświadczone / uwierzytelnione. Niektóre dokumenty, w zależności od tego, gdzie chcemy je przedłożyć, wymagają specjalnego poświadczenia zgodności z oryginałem, które można uzyskać u tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia uwierzytelnionego może dokonać wyłącznie tłumacz przysięgły, czyli osoba, która posiada uprawnienia państwowe, nadane prze Ministerstwo Sprawiedliwości, po zdaniu egzaminu państwowego. Jeżeli tłumacz zna więcej niż jeden język obcy, dla każdego z nich musi zdawać osobny egzamin. Tłumacz przysięgły otrzymuje pieczęć nadaną przez Mennicę Państwową, na której znajdują się dane osobowe, język, którym tłumacz się posługuje, oraz pozycję na liście tłumaczy w kraju. Na stronie ministerstwa sprawiedliwości można zweryfikować, czy dany tłumacz znajduje się na liście tłumaczy przysięgłych.

 

Które dokumenty wymagają pieczęci tłumacza przysięgłego?

Tłumaczenia uwierzytelnione są potrzebne dla wszystkich pism urzędowych – taka forma jest obowiązkowa między innymi dla: aktów stanu cywilnego, aktów urodzenia, aktów notarialnych (t.j.: testament, darowizna, umowa kupna-sprzedaży), oficjalnych umów (umowa o pracę), kontraktów (na przykład między dwiema działalnościami gospodarczymi) i innych oficjalnych dokumentów.

Tłumacz przysięgły będzie również potrzebny przy przekładzie takiej grupy dokumentów jak: świadectwa, dyplomy, certyfikaty. Do tej grupy można zaliczyć świadectwa maturalne, dyplomy każdego stopnia, certyfikaty (na przykład poświadczające znajomość danego języka), dokumenty poświadczające ukończenie danego kursu.

Dodatkowo tłumaczeń uwierzytelnionych mogą wymagać banki i ubezpieczenia. Pieczęci tłumacza przysięgłego będą potrzebować osoby nabywające pojazdy za granicą, by móc je zarejestrować (potrzebne jest tłumaczenie umowy kupna-sprzedaży bądź faktury), a także osoby posiadające dokumentację medyczną za granicą.

Dla uproszczenia przestawiamy wykaz najpopularniejszych dokumentów:

 • dokumentacje medyczne,
 • zwolnienia lekarskie,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów,
 • faktury zakupu,
 • akty urodzenia,
 • akty małżeństwa,
 • akty zgonu,
 • testamenty,
 • KRS,
 • certyfikaty rezydencji,
 • pełnomocnictwa,
 • akty notarialne,
 • polisy ubezpieczeniowe,
 • dyplomy ukończenia szkół wyższych oraz kursów,
 • zaświadczenia o statusie studenta,
 • świadectwa szkolne,
 • świadectwa pracy,
 • legitymacje,
 • dowody osobiste,
 • prawa jazdy,
 • dokumenty finansowe,
 • umowy o pracę, umowy najmu i inne.

 

Odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego

Tłumacze przysięgli podlegają odpowiedzialności zawodowej za brak wykonania lub nieodpowiednie wykonywanie obowiązków przewidzianych w ustawie. Postępowanie odbywa się przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, która działa przy Ministrze Sprawiedliwości. Postępowanie wszczyna się na wniosek ministra sprawiedliwości lub wojewody (osoba lub firma, które zleciły tłumaczenie, mogą zwrócić się do tych organów o skierowanie takiego wniosku)

Tłumacze przysięgli w colltra

Od 2010 roku współpracujemy z wybraną grupą tłumaczy przysięgłych. Specjalizujemy się zarówno w tłumaczeniach dokumentów, jak i organizujemy tłumaczy na takie wydarzenia jak podpisywanie aktu notarialnego czy śluby. W zakresie tłumaczeń poświadczonych wykonywanych przez tłumaczy przysięgłych zapewniamy najwyższe standardy staranności, jak i zapewniamy poufność. Dodatkowo zapewniamy najwyższą jakość, gdyż weryfikujemy tłumaczenia i gdy tylko znajdzie się w nich błąd, mamy możliwość natychmiastowej reakcji i szybkiej korekty danego dokumentu. Wiemy o wielu klientach innych biur, którzy musieli wracać do tłumaczy, bo urzędnik nie zatwierdził dokumentu ze względu na błąd. U nas się to nie zdarza, gdyż grupa specjalistów w zakresie kontroli jakości w naszym biurze zawsze dba o bezbłędność dokumentów z pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Aby zlecić tłumaczenie poświadczone, nie trzeba nam dostarczać oryginałów dokumentów. Wystarczą nam skany lub zdjęcia dokumentów. Na tej podstawie tłumacz poświadcza zgodność z oryginałem. Tłumaczenie odeślemy pocztą lub kurierem. Można je także odebrać w naszym biurze w Gliwicach od poniedziałku do piątku od 8-18 lub można umówić się na odbiór w Katowicach.