Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

04/04/2018
Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak zostać tłumaczem przysięgłym? W niniejszym artykule wyjaśnimy, jakie warunki należy spełnić, aby móc wykonywać ten zawód, jak wygląda egzamin na tłumacza oraz jakie są obowiązki osoby zajmującej się tłumaczeniem uwierzytelnionym.

Tłumacz przysięgły zajmuje się przekładem dokumentów oraz uwierzytelnianiem ich odpisów. Jest uprawomocniony do tego, by poświadczać dokumenty, które przetłumaczone zostały przez inne osoby. Taka osoba może też wykonywać tłumaczenia ustne. To, co odróżnia tłumacza przysięgłego od innych tłumaczy, to fakt, że może on dokonywać wymienionych czynności w zakresie różnego rodzaju pism urzędowych i procesowych.

Jakie warunki należy spełnić? Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Warunki, jakie należy spełnić, by wykonywać zawód tłumacza przysięgłego, określone są ustawowo. Należą do nich:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemnego porozumienia, obywatelstwo innego państwa,
  • znajomość języka polskiego,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • brak karalności za przestępstwa umyślne, skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
  • pozytywny wynik egzaminu z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy i odwrotnie,
  • ukończenie wyższych studiów i uzyskanie tytułu magistra lub tytułu równorzędnego, jeśli egzamin był zdawany w innym państwie.

Egzamin

Należy podkreślić, że kandydat na tłumacza przysięgłego w momencie przystąpienia do egzaminu nie musi spełniać wszystkich wymienionych wyżej warunków. Może zdać egzamin, a dopiero później uzupełnić np. wykształcenie. Zamiar przystąpienia do egzaminu należy zgłosić pisemnie na adres Departamentu Organizacyjnego Ministra Sprawiedliwości. Koszt egzaminu to 800 zł. O terminie i miejscu egzaminu informuje przewodniczący komisji nie później niż 21 dni przed dniem jego organizacji.

Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części: tłumaczenia pisemnego oraz ustnego, z języka polskiego na obcy i z obcego na język polski. Kandydat może zdobyć podczas każdej części egzaminu maksymalnie 200 punktów, natomiast ocenę pozytywną otrzyma każdy, kto z każdej części uzyskał przynajmniej 150 punktów. Osoba, która zakończyła egzamin z wynikiem negatywnym, może do niego przystąpić ponownie po upływie roku od daty poprzedniego egzaminu.

Po pozytywnie zdanym egzaminie i przy spełnieniu określonych ustawowo warunków tłumacz przysięgły składa ślubowanie oraz zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. Od tego właśnie momentu taka osoba ma prawo wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, a potwierdza to świadectwo, które wydaje Minister Sprawiedliwości.

Powinności tłumacza przysięgłego

Każdy tłumacz przysięgły powinien bezstronnie i z wielką starannością wykonywać powierzone mu zadania. Jego obowiązkiem jest także utrzymanie w tajemnicy wszelkich faktów i okoliczności, z jakimi zapoznał się podczas wykonywania tłumaczenia. Tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia zlecone przez sąd, policję, prokuratora lub organy administracji publicznej. Obowiązkiem każdego tłumacza przysięgłego jest konieczność prowadzenia repetytorium, w którym należy umieszczać informacje na temat wykonywanych tłumaczeń. Warto również podkreślić, że zawód tłumacza przysięgłego wymaga od tłumacza nieustannego doskonalenia swoich umiejętności językowych.

Tłumacze przysięgli w  colltra

colltra to także świetny zepsół tłumaczy przysięgłych róznych jezyków. Współpracujemy od 2010 roku i osiągnęlismy mistrzostwo w dostarczaniu produktów tłumaczeniowych najlepszej jakości. Tłumaczymy zarówno standardowe dokumenty, jak i bardziej skomplikowane pisma. Wynajmujemy także tłumaczy do tłumaczeń podczas takich wydarzeń jak śluby czy podpisywanie aktu notarialnego. Zapraszamy do kontaktu: colltra Gliwice, colltra Katowice.